Ogólna Budowa Miecza1. HA (ostra strona miecza) / 2. MUNE lub MINE (tępa strona miecza)
1. TSUKA / 2. SAGEO / 3. SAYA / 4. HI lub BO HI / 5. HAMON / 6. KISSAKI


Saya1. KOZUKA / 2. KOIGUCHI / 3. KOGAI / 4. KURIGATA / 5. SHITO DOME / 6. KAERIZUNO / 7. KAMON / 8. KOJIRI albo SAYA JIRI


TSUKA


1. HABAKI / 2. SEPPA / 3. TSUBA / 4. FUCHI / 5. MEKUGI / 6. SAME lub SAME HADA / 7. TSUKAMAKI / 8. MENUKI / 9. MAKIDOME / 10. KASHIRA GANE / 11. KASHIRA lub TSUKA KASHIRA


Toshin1. NAKAGO / 2. YASURI ME / 3. HA MACHI / 4. HAMON / 5. HA BUCH lub YAKIBA / 6. HA CHO lub NAGASA / 7. ZEN CHO / 8. SHINOGI / 9. HIRA JI lub JI / 10. MONO UCHI / 11. YOKOTE lub YOKOTE SUJI / 12. FUKURA
1. NAKAGO JIRI / 2. MEI / 3. MEKUGI ANA / 4. MUNE MACHI / 5. HABAKI SHITA / 6. HI lub BO HI / 7. SHINOGI JI / 8. SORI / 9. KASANA / 10. MI HABA / 11. MITSUKADO / 12. BOSHI / 13. KISSAKI