Formy Jodo ZNKR


Kihon
1. Honte uchi
2. Gyakute uchi
3. Hiki otoshi uchi
4. Kaeshi tsuki
5. Gyakute tsuki
6. Maki otoshi
7. Kuri tsuke
8. Kuri hanashi
9. Tai atari
10. Tsuki hazushi uchi
11. Do barai uchi
12. Tai hazushi uchi

Kata
1. Tsuki zue
2. Suigetsu
3. Hissage
4. Shamen
5. Sakan
6. Monomi
7. Kasumi
8. Tachi otoshi
9. Rai uchi
10. Seigan
11. Midare dome
12. Ran ai

Formy kihon można wykonywać samodzielnie (Tandoku dosa) lub w parach (Sotai dosa).
Formy kata wykonuje się głównie w parach.