SHINDO MUSO RYU


Omote

 1. Tachi otoshi
 2. Tsuba wari
 3. Tsuki zue
 4. Hissage (kodachi)
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no shita
 10. Ichi rei
 11. Neya no uchi

Chudan

 1. Ichi riki
 2. Oshi zume
 3. Midare dome
 4. Ushiro zue (zen)
 5. Ushiro zue (go)
 6. Taisha
 7. Kengome
 8. Kirikake
 9. Shin shin
 10. Rai uchi
 11. Yokogiri dome
 12. Harai dome
 13. Seigan
 14. Ran ai (odachi)
 15. Ran ai (kodachi)

Kage

 1. Tachi otoshi
 2. Tsuba wari
 3. Tsuki zue
 4. Hissage (kodachi)
 5. Hissage (odachi)
 6. Sakan
 7. Ukan
 8. Kasumi
 9. Monomi
 10. Kasa no shita
 11. Ichi rei (zen)
 12. Ichi rei (go)
 13. Neya no uchi (zen)
 14. Neya no uchi (go)

Samidare

 1. Ichimonji
 2. Jumonji
 3. Ni Kodachi otoshi
 4. Mijin (zen)
 5. Mijin (go)
 6. Gan tsubushi

Gohon no Midare

 1. Tachi otoshi no midare
 2. Sakan no midare
 3. Kengome no midare
 4. Kasumi no midare
 5. Shamen no midare

Okuden

 1. Sengachi
 2. Tsukidachi
 3. Uchitsuke
 4. Kotedome
 5. Hikisute
 6. Kotegarami
 7. Jutte
 8. Mikaeri
 9. Aun
 10. Uchiwake
 11. Suigetsu
 12. Sayudome