Regulamin egzaminacyjny EKF na stopnie dan jodo (wersja polska)


Niniejszy dokument jest krótką instrukcją opisującą procedurę organizacji egzaminów na stopnie mistrzowskie (dan) w Polsce. Jest on oparty na tłumaczeniu dokumentu Europejskiej Federacji Kendo (EKF) pt. “EKF Rules for Dan Grading Examinations and Shogo” (wersja z roku 2015) zgodnego z kolei ze standardami egzaminacyjnymi wyznaczonymi przez Międzynarodową Federację Kendo (FIK) opisanymi w “Standard Guidelines for Dan/Kyu Examinations”, zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Ogólne FIK (GA) w Tajpej (Tajwan) 6 grudnia 2006 r.

“EKF Rules for Dan Grading Examinations and Shogo” (wersja 2015) jest dokumentem nadrzędnym dla niniejszego regulaminu i w przypadku powstania jakichkolwiek niejasności należy odwołać się do dokumentu nadrzędnego.

Artykuł 1. Rodzaje egzaminów na stopnie mistrzowskie (dan)

§1
Egzaminy krajowe na stopnie dan obejmują wszystkie egzaminy na stopnie mistrzowskie dan od 1 do 5. Są egzaminami organizowanymi przez Komisję Jodo PZK na wniosek klubu członkowskiego Polskiego Związku Kendo (PZK).

§2
Egzaminy EKF na stopnie dan obejmują egzaminy na stopnie mistrzowskie dan od 6 do 7. Są egzaminami organizowanymi przez EKF na wniosek członka EKF (np. PZK) podczas wydarzeń nadzorowanych przez EKF, takich jak Mistrzostwa Europy czy seminaria sędziowskie i inne.

Artykuł 2. Skład komisji egzaminacyjnej

§1
Skład komisji egzaminacyjnej zależny jest od najwyższego stopnia dan do jakiego podchodzą kandydaci. Minimalny skład do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Skład komisji egzaminacyjnej i kryteria zdanego egzaminu.

Egzaminowany stopieńStopień egzaminatoraIlość egzaminatorówKryterium
1 Dan4 Dan i wyżej5Min. 3 pozytywne oceny
2 Dan5 Dan i wyżej5Min. 3 pozytywne oceny
3 Dan5 Dan i wyżej5Min. 3 pozytywne oceny
4 Dan6 Dan i wyżej6Min. 4 pozytywne oceny
5 Dan7 Dan i wyżej6Min. 4 pozytywne oceny
6 Dan7 Dan i wyżej6Min. 4 pozytywne oceny
7 Dan7 Dan i wyżej6Min. 4 pozytywne oceny

§2
W wyjątkowych sytuacjach, gdy niemożliwe jest zebranie wystarczającej ilości wykwalifikowanych i odpowiednich egzaminatorów na egzaminy na stopień 4 dan i wyżej, liczba egzaminatorów może zostać zredukowana do 5. W takim przypadku ilość 4 pozytywnych ocen nadal będzie wymagana do zdania egzaminu. Powyższa sytuacja jest dopuszczalna wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu oraz uzyskania zgody Dyrektora Technicznego EKF (EKF Technical Director).

§3
Jeśli w skład komisji egzaminacyjnej ma wejść osoba z zagranicy to osoba ta powinna spełniać wszystkie kryteria i posiadać wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów za granicą, nadane jej indywidualnie lub na podstawie przepisów macierzystej federacji.

Artykuł 3. Kwalifikacja kandydatów

§1
Kandydat podchodzący do egzaminu powinien być zarejestrowanym zawodnikiem PZK lub członkiem innej organizacji wchodzącej w skład EKF lub FIK. Poniższa tabela przedstawia minimalny wiek oraz okres (karencję) treningu pomiędzy kolejnymi egzaminami.

Egzaminowany stopieńOkres treningu pomiędzy egzaminamiMinimalny wiek
1 Dan3 miesięce od egzaminu na 1 kyu13 lat
2 Dan1 rok od egzaminu na 1 Dan
3 Dan2 lata od egzaminu na 2 Dan
4 Dan3 lata od egzaminu na 3 Dan
5 Dan4 lata od egzaminu na 4 Dan
6 Dan5 lata od egzaminu na 5 Dan
7 Dan6 lata od egzaminu na 6 Dan

§2
Jeśli kandydat na stopień 6, 7 lub 8 Dan najdalej w dniu egzaminu skończył 60 lat, czas pomiędzy egzaminami może ulec skróceniu i wynosi wtedy odpowiednio:

6 Dan2 lata lub więcej od egzaminu na 5 Dan
7 Dan3 lata lub więcej od egzaminu na 6 Dan
8 Dan5 lat lub więcej od egzaminu na 7 Dan

§3
Postępowanie w przypadku stopni wyższych niż 7 Dan opisane jest w artykule 7 standardach egzaminacyjnych FIK (FIK Standard Guidelines).

Artykuł 4. Autoryzacja kandydatów

§1
W przypadku gdy kandydat na egzamin jest członkiem innej federacji zrzeszonej w EKF/FIK i uczestniczy w egzaminach krajowych powinien przedłożyć federacji organizującej uwierzytelnienie w formie listu wystawionego przez przez Prezesa federacji której jest członkiem lub elektronicznej rejestracji na egzamin dokonanej przez macierzystą federację (dotyczy egzaminów organizowanych przez federacje zrzeszone w EKF i objęte jednym systemem elektronicznym).

§2
Powyższa zasada odnosi się wprost do zawodników PZK. Zawodnik chcący zdawać egzamin na egzaminach krajowych zorganizowanych przez inną federację zrzeszoną w EKF/FIK, powinien zwrócić się do Prezesa PZK o wydanie stosownej zgody w formie listu uwierzytelniającego lub bezpośredniej rejestracji na dany egzamin przez system elektroniczny (dotyczy egzaminów organizowanych przez federacje zrzeszone w EKF i objęte jednym systemem elektronicznym). W celu uzyskania w/w zgody kandydat musi mieć obowiązkowo uregulowaną opłatę licencyjną PZK oraz odbyć odpowiednią karencję pomiędzy egzaminami.

Artykuł 5. Procedura administracyjna

§1
W przypadku egzaminów krajowych dan należy dokonać zgłoszenia do EKF poprzez system internetowy EKF najdalej na 2 miesiące przed planowaną datą egzaminu. Organizator egzaminu ma obowiązek wystąpić do Sekretarza Generalnego PZK o zgłoszenie i zarejestrowanie egzaminu w systemie EKF Informacja o planowanych egzaminie zostanie opublikowana w kalendarzu na stronie internetowej EKF co pozwoli na uczestnictwo zainteresowanym z całej Europy.

§2
W przypadku potrzeby autoryzacji kandydata wysoce wskazane jest dostarczanie dokumentu zawierającego wszystkie niezbędne dane (nazwisko, imię, numer EKF, nazwę macierzystej federacji). O ważności autoryzacji zaświadcza podpis Prezesa PZK. Osoby zdające egzamin na stopień shodan powinny zostać wpisane do bazy EKF jeszcze przed egzaminem.

§3
Zgłoszenie egzaminów wysłane do EKF przez Sekretarza Generalnego PZK powinno zawierać skład komisji egzaminacyjnej, uwzględniając regulacje FIK w tym zakresie, co da możliwość zatwierdzenia go przez Dyrektora Technicznego EKF (postanowienie z EKF General Assembly, Budapeszt, 2004) oraz informację o maksymalnym możliwym do zdawania przed daną komisją stopniu.

§4
Po zdanym egzaminie “żółta karta” kandydata na stopień wyższy niż shodan powinna zostać podpisana przez reprezentanta federacji przeprowadzającej egzamin lub EKF (w zależności od okoliczności). “Żółta karta” kandydata który pomyślnie zda egzamin zostanie przygotowana przez EKF i wysłana do macierzystej federacji (np. PZK) lub przekazana zaraz po zdanym egzaminie. Lista osób które zdały egzamin powinna zostać wysłana do Sekretarza Generalnego PZK, a następnie przekazana do Sekretarza Generalnego EKF.

Artykuł 6. Procedura zgłaszania egzaminu w PZK

§1
Organizator egzaminu najdalej na 2 miesiące przed planowaną datą egzaminu ma obowiązek wysłać zgłoszenie w formie e-mail na adres secretary@kendo.pl. Zgłoszenie musi zawierać:
1. Zakres stopni, na które organizowany jest egzamin
2. Datę egzaminu
3. Miejsce egzaminu
4. Skład komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem przewodniczącego komisji.

§2
Na 5 dni przed egzaminem organizator ma obowiązek przesłać listę osób zgłoszonych na egzamin wraz z uwzględnieniem stopni. W czasie zbierania zgłoszeń organizator ma obowiązek (w przypadku członków PZK) sprawdzić aktualność licencji zawodniczej PZK osoby podchodzącej do egzaminu.

§3
Na 3 dni przed planowaną datą egzaminu, organizator otrzyma listę wszystkich osób zarejestrowanych na egzamin w systemie EKF, wraz z osobami z zagranicy.

§4
Do 5 dni po egzaminie, organizator jest zobowiązany do przesłania protokołów z egzaminu w formie elektronicznej na adres secretary@kendo.pl

Artykuł 7. Zakres egzaminów

§1
Egzaminy na poszczególne stopnie obejmują następujący zakres:

Egzaminowany stopieńZakres
1-5 Dan5 Shitei waza wybranych z ZNKR-Jodo-Kata
6-7 Dan6 Shitei waza wybranych z ZNKR-Jodo-Kata

§2
Jako generalną zasadę przyjęto organizację kandydatów na egzamin w grupy 3 lub 4 osobowe uporządkowane według zdawanego stopnia oraz wieku (od najmłodszego do najstarszego). Partner dla każdego kandydata powinien zostać przydzielony następująco:
● Dla grup 3 osobowych:
Numer 1 tachi <> Numer 2 jo
Numer 2 tachu <> Numer 3 jo
Numer 3 tachi <> Numer 1 jo
● Dla grup 4 osobowych:
Numer 1 tachi <> Numer 2 jo
Numer 2 tachu <> Numer 3 jo
Numer 3 tachi <> Numer 4 jo
Numer 4 tachi <> Numer 1 jo

Artykuł 7. Opłaty egzaminacyjne

§1
Wysokość opłaty egzaminacyjnej i rejestracyjnej dla poszczególnych stopni wyznaczana jest na początku danego roku kalendarzowego osobną uchwałą Zarządu PZK.

§2
Opłata egzaminacyjna opłacana jest przed podejściem do egzaminu i nie jest zwracana. Opłata rejestracyjna może zostać pobrana przed podejściem do egzaminu, ale zostaje zwrócona w przypadku niepowodzenia.


Regulamin i kryteria Dan Jodo EKF (wersja polska)